25February2018

سازمان جوانان کمونیست

https://t.me/uniiran/1196

◾️دانشگاهِ پولگردان . تضعیف زحمتکشان 
◾️دانشگاه پادگانِ . تدبیر امید چاخانِ
◾️تدبیرِ این وزارت . علم است یا تجارت ؟
◾️روند پولی سازی_نقض قانون اساسی 
◾️در دانشگاه بیگاری. بعد از تحصیل بیگاری 
◾️منطق سرمایه داری . استثمار ، بیکاری 
◾️نه به تبعیض جنسیتی 
◾️از آبادان تا تهران ،سرکوب دانشجویان 
◾️دانشگاه پولکی ،کارورزی زورکی 
◾️نه به طرح کارورزی ، نه به ارزان سازی نیروی کار 
◾️تشکل وابسته نمی خوایم نمی خوایم 
◾️تبعیض جنسیتی . محکوم است ،محکوم است .
و ...

کانال تلگرامی https://t.me/uniiran
پیامگیر تلگرامی @sjktamas

دانشجو: به من نگاه کنید
جای گلوله ها را روی تنم نگاه کنید
چند خط دستبند بر دست هایم می بینید؟
چند حکم انضباطی به گردنم آویخته است؟ 
پرفورمنس اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران
#روزدانشجو 
@uniiran

 

آغاز تجمع در اعتراض به کالایی سازی آموزش 
و دیگر عرصه های اجتماعی به مناسبت روزدانشجو

غاز تجمع گسترده دانشجویان دانشگاه خوارزمی در اعتراض به کالایی سازی آموزش به مناسبت روزدانشجو

هر لحظه به تعداد معترضن افزوده می شود

https://t.me/uniiran
@sjktamas

https://t.me/uniiran/1192

?با سنوات و وامها/شدیم برده بانکها

?یا تهدید و یا احضار/ساکت نمیشیم این بار

?مسکن و کار و درمان/آموزش رایگان/خواسته زحمتکشان

?آموزش و سلامت/در خدمت تجارت

?در دانشگاه بیگاری/بعد از تحصیل
بیکاری

?از بابل تا آبادان/سرکوب دانشجویان

?خوابگاه دخترانه/زندانه زندانه

کانال تلگرامی https://t.me/uniiran
پیامگیر تلگرامی @sjktamas

تجمع کنندگان دیگر دانشجویان دانشگاه را دعوت به حضور کردند.
هر لحظه جمعیت بیشتر می شود
#روزدانشجو

دراعتراض به برنامه های اقتصادی_اجتماعی چنددهه اخیر که باعث بیکاری و فقر گسترده شده است با تکیه بر اصل آموزش رایگان و مخالفت با بنگاه شدن دانشگاه
#روزدانشجو
@uniiran

Page 3 of 35

connect1