25February2018

سازمان جوانان کمونیست

بخش علی محمدی

بخش علی محمدی (1)

حسن روحانی در سخنان خود در رو شنبه 10 خرداد در جمع کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به حملات و گفته های ائمه جمعه تهران و مشهد (احمد خاتمی و علم الهدی)  که گویا داد و فریاد سر دادند از وضعیت آزادی جوانان و علی الخصوص حجاب و دسترسی به  مدیای اجتماعی،  گفته است:عده ای دچار توهمند و مدام غصه دین و آخرت مردم را میخورند.

این درگیری ها از طرف هر دو سوی جناح های حکومتی و بکش بکش های درون رژیم فارغ از نشان دادن عمق شکاف درونی نشان از یک واقعیت دیگر و بزرگتر هم دارد و آنهم اینست که جامعه و علی الخصوص زنان و جوانان به مانند آتشفشان هر لحظه آماده فوران است و برای رسیدن به حقوق خود به مانند مواد مذاب آتشفشان هرچه از این حکومت دینی یا دین حکومتی را در مسیر خود بیابند از بین خواهد برد.

حال رژیم آیت الهی سعی بر این دارد که این حرکتهای رادیکال و جنبش های اجتماعی پیشرو را در مسیر بقای خود با حرفهای افرادی مانند حسن روحانی محدود کند.ولی فارغ از اینکه این جنبش های اعتراضی در این دهکده جهانی دیگر راهی برای فراموشی و پاک کردن حافظه ها باقی نگذاشته است.

روحانی خود فراموش کرده که از افتخاراتش میگوید که من خودم اولین کسی بودم که جلوی ورود زنان کارمند بی حجاب را در ستاد مشترک گرفتم،  و حال در این دوره  حکومت تا خرخره غرق در فساد به صف متعادلین پیوسته است!!

چه بسا که از زمان به روی کار آمدن حسن روحانی روند اعدام کردن افراد با شدت ادامه داشته و فشار بر فعالین اجتماعی و سیاسی هم همینطور. و حکومت اسلامی هر روز در تلاش برای ایستادن بر روی پاهای خود است وبا فشار و سرکوب فعالین اجتماعی و سیاسی سعی بر ادامه بقای خود دارد.  جمهوری اسلامی خوب میداند بعد از اعتراضات سال 88، جنبش های اجتماعی این بار خیلی قوی تر و با تجربه تر شده اند و هر روز حلقه محاصره این رژیم را تنگتر میکنند.جوانان و علی الخصوص زنان پا را بر گلوی این رژیم گذاشته اند و هر روز بر فشار آن می افزایند.

تفسیر حکومت دینی از دین حکومتی به مانند دیدن نیمه خالی لیوان آب است.در این بازی دروغ از همایش دلواپسان تا همایش طرفداران و یارانه حجاب گرفته تا متوهمان آخرت و دین همه و همه نشان از پیشروی جنبش های اجتماعی و اعتراضی است،  جنبش هایی که آزادی خواه،  برابر خواه و انسان محور هستند.

connect1